Selamat bulan puasa
Pendidikan

Contoh Soal Bahasa Jawa SMP, Disertai Jawabannya, Ini Dia!

Rakyatnesia.comContoh soal bahasa jawa SMP, Sebagai orang yang tinggal dan bahkan menjadi putra jawa, seharusnya paham akan bahasa jawa, kamu juga kan? Anak SMP sudah harus lumayan bisa bahasa jawa loh, mangkanya ini ada latihannya, kamu bisa baca sampai akhir.

Teks Wacan Kanggo No 1-6

Sendhang Sani

Sunan Kalijaga lan Ki Rangga sarta para santrine pada nuju padepokan Sunan Muria. Nadyan papan dununge adoh, Sunan Kalijaga kaya-kaya ora duwe kesel babar blas. “Kaya wis tekan kadipaten Pati Pesantenan, sedela meneh tekan padepokan Muria,” ngendikane Sunan Kalijaga marang murid-murid.

Nalika wanci sembahyang dhuhur, Sunan Kalijaga ngajak leren ing sak ngisore wit gedhe, banjur dhawuh marang Ki Rangga supaya golek banyu kanggo wudhu. Ki Rangga lan kancane padha bingung amarga ing papan kono garing ora ana banyune.

Karakit saka Buku Rakyat dari Pati (yudono KS dan Mulyono)

  1. Cerita ing dhuwur kelebu ….

a. dongeng

b. legenda

c. cerbung

d. cernak

Jawaban: B

2. Panggonan sing garing kuwi panggonan ….

  1. ora ana banyune

b akeh banyune

c. ana sendange

d. akeh lebune

Jawaban: A

3. Sendhang Sani ana ing wewengkon tlatah….

a. Pati

b. Kudus

c. Demak

d. Pesantren

Jawaban: A

4. Sunan kalijaga lan pandhereke ngaso ana….

a. sapinggire sendhang

b. ngisor wit gedhe

c. Sendhang Sani

d. pinggir desa

Jawaban: B

5. Ki Rangga lan kancane padha bingung amarga garing ora ana ….

a. banyu

b. watu

c. geni

d. angin

Jawaban: A

6. Tembung nadyan ana ing wacan tegese….

a. ora gelem

b. nanging

c. supaya

d. dadi

Jawaban: B

7. Kegiyatan maca naskah/teks kanthi tujuan nemokake kesalahan diarani ….

a. ngringkes

b. maca

c. nyunting

d. nulis carita

Jawaban: C

8. Panulisan tembung ana ukara kudu bener, ngaggo aksara kapital utawa aksara cilik. Punika cara penulisan nganggo ….

a. isi ringkesan

b. tanda wacan

c. ukara

d. ejaan kang bener

Jawaban: D

9. Nalika kanca carita ana ngarep kelas kanca liane kudu menehi….

a. ngece

b. suara

c. hadiah

d. saran

Jawaban: D

10. Kewan kuwi arep kanggo memetri desa (…), tandha wacan kang trep ing njero kurung yaiku …

a. koma

b. titik loro

c. titik koma

d. titik

Jawaban: D

Teks Kanggo Nomer 11-20.

Nalika semana, kasultanan Demak dipimpin pangeran Made Pandan, duwe putra arane Pangeran Pandan Arang. Sawijing dini pangeran, putra, lan abdine lelana tekan alas banjur bukak alas kanggo nandur lan pomahan. Durung ngrasakake hasile, Pangeran seda ninggal weling “Ngger anakku. Olahen papan iki kanthi temen. Aja pisan-pisan ditinggalake amarga mengkone dadi panggonan kang reja.”

Sawijining dina pangeran Pandan Arang ngendika “Rakyatku lemah subur nanging ana wit asem kang thukule arang-arang banjur papan iki tak jenengi semarang,saka tembung asem kang arang-arang.”

11.Irah-irahan kang trep yaiku …

a. Semarang

b. Kutha Semarang

c. Artine Semarang

d. Asal Usul Semarang

Jawaban: D

12. Tembung reja ing cerita dhuwur tegese ….

a. seda

b. subur

c. tentrem

d. ijo royo-royo

Jawaban: B

13. Paraga ana cerita ing dhuwur ….

a. Pangeran Made Ppandan

b. Pangeran Pandan Arang

c. Rakyate

d. Pangeran Made Pandan, Pangeran Pandan Aran, Rakyate

Jawaban: D

14. Pangeran Made Pandan seda ana ing ….

a. pomahan ing alas

b. desa Pandanaran

c. kesultanan Demak

d. alas kang gedhe

Jawaban: D

15. Watake Pangeran Pandan Arang manut carita kuwi yaiku ….

a. manut marang wong tuwa

b. welas asih marang abdine

c. seneng nglawan bapake

d. sakti mandraguna

Jawaban: A

16. Pesene Pangeran Made Pandan kanggo putrane ana carita ing dhuwur yaiku ….

a. rajin sinau lan nabung

b. bekti marang wong tuwa

c. ora ninggalake papan kuwi

d. njenengi papan kuwi dadi Sermarang

Jawaban: C

17. Sing njenengi Semarang yaiku ….

a. Pangeran Made Pandan

b. Pangeran Pandan Arang

c. Baru Klinthing

d. Pandanaran

Jawaban: B

18. Tembung Semarang asale saka ….

a. asem larang

b. asem kang arang-arang

c. wit asem garing

d. meseme arang-arang

Jawaban: B

19. Panggonan iku dijenengi Semarang amarga ing panggonan kuwi ….

a. subur lan aneh anget

b. akeh tethukulan ijo royo-royo

c. thukul wit asem sing arang-arang

d. tandhuran asem thukul ana karang

Jawaban: C

20. Ing cerita “Srikandi Madeg Senopati”, Srikandi kuwi garwane

a. Pandhawa

b. Raden Werkudara

c. Raden Janaka

d. Prabu Kresna

Jawaban: C

Dengan demikian artikel contoh soal dan kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 SD MI dalam tahun ajaran Semester II untuk persiapan PAT 2022

Contoh Soal Bahasa Jawa SMP Lagi untuk Kamu

Bahasa Jawa sering kali disebut Basa Jawa ada pula yang menyebutnya Boso Jowo , ke 2 sebutan tersebut sama saja artinya, dan pembahasan soal yang ada di internet sudah ada kunci jawaban atau pembahasan karena yang mencari di online tidak hanya guru saja , tapi siswa siswi juga ikut mencari untuk tujuan belajar, maka pemberian kunci jawaban maupun pemaahasan sangat penting sekali

Dan berikut ini soal2 bahasa Jawa UAS Semester 1 Kls 7 SMP / MTS yang kita sajikan untuk anda semua dan soal yang kita berikan hanya 15 soal pilihan ganda, karena biasanya soal tambahan lainnya berbentuk bacaan atau cerita

1. Ukara ing ngisor iki kang nggunakake tembung sing oleh ater-ater anuswara yaiku…

a. Kancaku nyritakake pengalamane ing wektu libur.

b. Aku diparingi dhuwit ibu kanggo tuku buku.

c. Buku cathetanku kagawa adhiku.

d. Aku arep tuku buku piwulang basa Jawa.

2. Tembung kumawani asale saka tembung lingga….

a. kuma    

b. wani                     

c. kumawan        

d. mawan

3.  Saben dina aku mangkat sekolah jam 06.30 diboncengke bapak nitih sepeda motor, sadurunge mangkat ora lali aku nyuwun pangestu dhisik marang ibu.

Tembung ing ukara iku sing oleh ater-ater tripurusa yaiku….

a. mangkat      

b. digoncengake    

c. nitih    

d. nyuwun

4.  Kyai pangulu nyenyuwun yen ing tembe anake wadon nglairake ,jabang bayi arep disuwun aja kongsi digedhekakeb ing kawedanan.Ukara iku migunakake ragam basa….

a. ngoko lugu            

b. ngoko alus                                

c. krama lugu

d. krama alus

5. Tembung ing ukara ngisor iki migunakake seselan ,kajaba….

a. Bocah- bocah pating jlerit

b. Adicara pahargyan lumaku rancag

c. Sing kok geguyu iku apa ta?

d. Lelakone tinulis ing buku pribadine

6. Kang kalebu ater-ater anuswara yaiku….

a. a.m , n  ,ng , ny    

b. kuma , kami , kapi

c. dak , ko , di

d. in , um , er , el

7. Tembung lumaku yen oleh seselan um dadi….

a. umlaku    

b. mlaku        

c. lumaku    

d. lakumu

8. Dongeng sing paragane kewan diarani….

a. sage                  

b. mithe    

c. legendha    

d. fabel

9. Pak Ali pingget atine jalaran wis diapusi putrane dhewe.

Tembung pingget atine tegese….

a. nangis

b. lara atine

c. jengkel

d. sabar

10. Yen arep nyenyuwun marang wong tuwamu tunggunen ngepasi….

Tembung entar kang cocog kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku….

a. abang kupinge

b. dawa usue

c. jembar segarane

d. padhang langite

Itulah dia beberapa contoh soal bahasa jawa SMP yang harus kamu taahu, semoga cepat mendapatkan suguhan artikel lainnya yang mewakili pertanyaanmu langsung, semoga sukses!

Klik Baca Lebih Lanjut

Nur Chafshoh

Penulis merupakan blogger asal Sidoarjo kelahiran Gresik. Sudah menjadi ibu rumah tangga dan anak 1, berusaha gigih belajar dan berbagi dengan menulis.Pendidikan, S1 Komunikasi Penyiaran Islam UINSA.
Back to top button